Grup operatiu 2018
27 Sep

Resum del projecte, Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

“INCREMENT DEL RENDIMENT PRODUCTIU I ECONÒMIC DEL CULTIU DE CIRERER MITJANÇANT NOUS SISTEMES D'ARQUITECTURA”
Un dels principals problemes actuals que afecten al cultiu del cirerer és, d'una banda, l'elevat cost de maneig que suposa. El 80% del cost associat al cultiu de cirera es deu a tasques de manteniment com l’aclarida, i a la collita del mateix. Per altra banda, és un cultiu que entra de forma tardana en plena producció (a partir dels 3 anys d'edat de l'arbre), fet que dificulta enormement poder adequar el cultiu a les exigents necessitats d'un mercat en constant
canvi.
Una de les solucions que es planteja és actuar sobre arbres joves en desenvolupament i amb una entrada en producció de precocitat avançada; sobre els quals, mitjançant l'avaluació de l'aplicació de diferents tècniques de formació, s'aconsegueixin arbres que obtinguin un rendiment de productivitat avançat i que, a més, la modificació selectiva de la
seva formació aconsegueixi generar un cultiu de característiques més uniformes, que aconsegueixin assolir unes collites i qualitats de fruita més estandarditzades, en quant a calibres i nivells de maduració de la mateixa.
Per tot això, l’empresa SAT BEPA Nº 1544 CAT planteja com a objectiu general d'aquest projecte pilot en incidir sobre els sistemes de maneig de la formació inicial del cultiu de cirera per aconseguir un maneig més senzill, de menor cost econòmic i laboral, que al mateix temps, generi una collita de fruita uniforme en quant a quantitat i qualitat; incidint, a més, sobre la precocitat d'entrada en producció del cultiu.
Objectius tècnics específics:
 Desenvolupar unes tècniques de poda senzilla, mitjançant formacions verticals.
 Optimitzar i simplificar el maneig, mitjançant formacions estandarditzades.
 Reduir l'ús de fitosanitaris mitjançant l'establiment de formacions tipus “paret”.
 Avaluar millores associades a la qualitat del fruit induïdes per aquests nous tipus de formació.
 Tractar d'avançar l'entrada en producció de cultius joves.
 Fer una avaluació de l'impacte econòmic del nou maneig en comparació amb l’habitual.
 Realitzar una transferència dels resultats del projecte per al sector.

Projecte finançat a través de la Mesura 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

L’Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, va aprovar les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups, i es convoquen els corresponents a 2018.